ข้อมูลทั่วไปจังหวัดน่าน

06 พฤษภาคม 2559 รายละเอียดทั่วไป
จังหวัดน่านมีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาซึ่งวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนด้านเหนือและตะวันออกซึ่งเป็นรอยต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศเหนือและตะวันออก ติดต่อกับประเทศลาว ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ แบ่งการปกครองแบ่งออกเป็น 15 อำเภอ 99 ตำบล 890 หมู่บ้าน คืออำเภอ 1.เมืองน่าน 2.แม่จริม 3.บ้านหลวง 4.นาน้อย 5.ปัว 6.ท่าวังผา 7.เวียงสา 8.ทุ่งช้าง 9.เชียงกลาง 10.นาหมื่น 11.สันติสุข 12.บ่อเกลือ 13.สองแคว 14.ภูเพียง 15.เฉลิมพระเกียรติ