รายละเอียดทั่วไป

รายละเอียดทั่วไป (2)

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดน่าน

06 พฤษภาคม 2559 by รายละเอียดทั่วไป 1146 Views
Nanvans

Written by

จังหวัดน่านมีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาซึ่งวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนด้านเหนือและตะวันออกซึ่งเป็นรอยต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศเหนือและตะวันออก ติดต่อกับประเทศลาว ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ แบ่งการปกครองแบ่งออกเป็น 15 อำเภอ 99 ตำบล 890 หมู่บ้าน คืออำเภอ 1.เมืองน่าน 2.แม่จริม 3.บ้านหลวง 4.นาน้อย 5.ปัว 6.ท่าวังผา 7.เวียงสา 8.ทุ่งช้าง 9.เชียงกลาง 10.นาหมื่น 11.สันติสุข 12.บ่อเกลือ 13.สองแคว 14.ภูเพียง 15.เฉลิมพระเกียรติ
Read more...

ตราและคำขวัญประจำจังหวัดน่าน

06 พฤษภาคม 2559 by รายละเอียดทั่วไป 1593 Views
Nanvans

Written by

ตราประจำจังหวัด: รูปพระธาตุแช่แห้งประดิษฐานบนหลังโคอุศุภราช. ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกเสี้ยวดอกขาว ต้นไม้ประจำจังหวัด: กำลังเสือโคร่ง คำขวัญประจำจังหวัด: แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง
Read more...