ข้อมูลทั่วไปจังหวัดน่าน

06 พฤษภาคม 2559 by รายละเอียดทั่วไป 1145 Views
จังหวัดน่านมีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาซึ่งวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนด้านเหนือและตะวันออกซึ่งเป็นรอยต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศเหนือและตะวันออก ติดต่อกับประเทศลาว ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ แบ่งการปกครองแบ่งออกเป็น 15 อำเภอ 99 ตำบล 890 หมู่บ้าน คืออำเภอ 1.เมืองน่าน 2.แม่จริม 3.บ้านหลวง 4.นาน้อย 5.ปัว 6.ท่าวังผา 7.เวียงสา 8.ทุ่งช้าง 9.เชียงกลาง 10.นาหมื่น 11.สันติสุข 12.บ่อเกลือ 13.สองแคว 14.ภูเพียง 15.เฉลิมพระเกียรติ
Rate this item
(0 votes)