โปรแกรมเที่ยว วันคืน  โปรแกรมทัวร์น่าน และโปรแกรมเที่ยวลาว (หลวงพระบาง)

รายการ   โปรแกรมทัวร์น่าน 3 วัน2 คืน   โปรแกรมเที่ยวลาว (หลวงพระบาง)  ราคา              หมายเหตุ*

วันที่1

 1.วัดภูมินทร์

 2.วัดช้างค้ำ

 3.วัดพญาวัด

 4.วัดหัวข่วง

 5.วัดมิ่งเมือง

 6.วัดศรีพันต้น

 7.วัดสวนตาล

 8.วัดพระธาตุเขาน้อย

 9.วัดพระธาตุแช่แห้ง

 เดินทาง จ.น่าน ไปด่านสากลห้วยโก๋น-

 เมืองเงิน(สปป.ลาว) ทำเอกสารขออนุ

 ญาตผ่านแดนออกจากประเทศไทย

 เดินทางไปเมืองเงิน-หงสา ผ่านโรงไฟ

 ฟ้าเมืองหงสา ไปแขวงไชยะบุรี-หลวง

 พระบาง-เข้าที่พัก เดินทางตลาดมืด

     -

*โปรแกรมดังกล่าวสามารถสอบถามราคาได้

*รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมแต่ยังมากด้วยคุณภาพ

*สามารถสอบถามราคาได้

วันที่2

1.หอศิลป์ริมน่าน

2.วัดหนองบัว

3.วัดภูเก็ต

4.ซิมกาแฟไทลื้อ+ลำดวนผ้าทอ

5.อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

6.บ่อเกลือ (ชมการต้มเกลือสินเธาว์แห่งเดียวในโลก)

 ตักบาตรข่าวเหนียวเดินตลาดเช้า

 พิพิธภัณฑ์ ไหว้พระบาง พระธาตุ

 พูสี – วัดเชียงทอง-บ้านผานม-น้ำตก

 ตาดกวงซี

     -วันที่3

1.ดอยเสมอดาว

2.ชมทะเลหมอก

3.ผาชู้

4.เสาดินนาน้อย

5.วัดบุญยืน

6.ชมพิพิธภัณฑ์ สถานแห่งชาติ น่าน 

 ตักบาตรข้าวเหนียว (อีกรอบ) เดินทาง

 กลับประเทศไทยตามเส้นทางเดิม

     -